fbpx

Algemene Voorwaarden – NYMA Obstacle Run

Artikel 1; Definities

1. Evenement; Het evenement de NYMA Obstacle Run.
2. Deelnemer; de natuurlijke persoon die zich op de door de Organisator toegelaten wijze heeft ingeschreven voor deelname aan het Evenement
3. Overeenkomst; de overeenkomst strekkend tot deelname van de Deelnemer aan het Evenement
4. Organisator; NYMA OUTDOOR GYM

Artikel 2; Deelname

1. Deelname aan het Evenement is uitsluitend mogelijk door de Deelnemer wanneer hij het inschrijfformulier volledig en naar waarheid heeft ingevuld en indien het inschrijfgeld volledig is voldaan waardoor het ticket geldig is verklaard/uitgegeven.
2. De deelname aan het Evenement geschiedt door de Deelnemer persoonlijk.
3. De minimum leeftijd voor deelname aan het Evenement is 5 jaar (of wordt 5 jaar in dat kalenderjaar). Het is de Organisator toegestaan om voorafgaand en/of gedurende het Evenement om de leeftijd/startnummer van de Deelnemer te vragen. Wanneer na controle blijkt dat de Deelnemer niet aan de minimum leeftijd voldoet, is het de Organisator toegestaan de betreffende Deelnemer van het parcours te halen. Wanneer een Deelnemer ten tijde van inschrijving voor het Evenement jonger is dan >16 jaar, is hij/zij verplicht toestemming van een ouder/verzorger te vragen voor inschrijving.
4. Het is voor de Deelnemer toegestaan zijn rechten uit de Overeenkomst over te dragen aan derde. Deze overdracht kan uitsluitend worden verricht door het volledig en naar waarheid invullen van het door de Organisator bepaalde formulier te verkrijgen via dennis@nymaoutdoorgym.com. Overdragen van het ticket kan tot uiterlijk drie dagen voorafgaand aan het Evenement.
5. Indien de Deelnemer verhinderd is aan het Evenement deel te nemen, wordt het betaalde inschrijfgeld niet gerestitueerd.
6. Organisator kan op grond van uitzonderlijke omstandigheden besluiten het Evenement geen doorgang te laten vinden. Een besluit van de Organisator om het Evenement geen doorgang te laten vinden en/of wijzigingen door te voeren in data en/of locaties van het Evenement, doet geen aansprakelijkheid ontstaan voor vergoeding van de door de Deelnemer gemaakte kosten en terugbetaling van het inschrijfgeld.
7. De Deelnemer moet ten alle tijden instructies van personeel of vrijwilligers van het Evenement opvolgen. Bij herhaaldelijke, of ernstige, misdragingen houdt de Organisator zich het recht voor de deelname aan het Evenement ten alle tijden stop te zetten zonder daarbij aanspraak te maken op gemaakte kosten of inschrijfgeld.
8. Het is de Deelnemer verboden deel te nemen op schoeisel voorzien van noppen / spikes.
9. De Deelnemer verklaart geen commerciële activiteiten te ondernemen uit naam van de Organisator zonder uitdrukkelijke toestemming van de Organisator.
10. Uit veiligheidsredenen is het de Organisator toegestaan cut off tijden te hanteren tijdens het Evenement waarbij de Deelnemer verplicht wordt een kortere afstand te lopen dan oorspronkelijk op zijn/haar ticket gecommuniceerd. De Deelnemer is tijdens het Evenement verplicht om zich aan deze mededeling van de Organisator te houden. De Organisator behoudt zich het recht bij overschrijden van tussentijden op splitsingspunten de Deelnemer(s) naar een verkorte afstand dan wel finish te begeleiden. Bij het hanteren van een cut off tijd is het Evenement geen compensatie verschuldigd jegens de Deelnemer.
11. De Deelnemer is t.a.t. zelf verantwoordelijk om obstakels op een veilige doch verantwoorde manier te nemen. Hierbij is het kunnen zwemmen bij een water gerelateerd obstakel een vereiste en is het deelnemers met een pacemaker en/of andere hartkwalen niet toegestaan om obstakels met stroom te trotseren. Bij ieder obstakel tijdens Het Evenement heeft De Deelnemer de mogelijkheid om een obstakel niet te nemen dan wel over te slaan wanneer De Deelnemer deze niet wenst en/of durft te overwinnen.

Artikel 3; Aansprakelijkheid

1. Deelname geschiedt voor eigen risico. De Organisator is niet aansprakelijk voor enige schade, hoe ook genaamd, die de Deelnemer mocht lijden als gevolg van de deelname. Tevens is de Organisator niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of schade aan eigendommen.
2. Indien ondanks het bepaalde in het eerste lid van dit artikel aansprakelijkheid van de Organisator voor schade van de Deelnemer aangenomen moet worden, blijft de verplichting van de Organisator tot vergoeding van die schade beperkt tot ten hoogste het bedrag dat de verzekeraar van de Organisator ter zake van die schade uitkeert.
3. De Deelnemer dient afdoende verzekerd te zijn tegen het risico van schade die hij of een nabestaande mocht lijden ten gevolge van zijn overlijden, letsel of ziekte, veroorzaakt door zijn deelname aan het Evenement
4. De Deelnemer verklaart zich bekend met het feit dat deelname een goede gezondheid in zowel psychische als fysieke zin vereist, en verklaart dat hij aan deze eis voldoet en dat hij zich door training en anderszins voldoende heeft voorbereid op het Evenement. Deelnemer is verplicht relevante medische omstandigheden te melden bij Organisator.
5. De Deelnemer vrijwaart de Organisator voor schade die derden mochten lijden als gevolg van een aan de Deelnemer toe te rekenen handelen of nalaten met betrekking tot het Evenement. De Deelnemer dient afdoende verzekerd te zijn tegen het risico van aansprakelijkheid voor bedoelde schade. De Deelnemer is daarnaast bekend met het feit dat (grote) delen van het parcours plaatsvinden op (on)gelijke paden, bermen en/of andere off-road terreinen, waarbij de kans op blessures aanwezig is door gladheid, boomwortels, -stronken, takken, kuilen of andere natuurlijke én onnatuurlijke objecten en het feit dat de Organisator hier niet voor aansprakelijk gesteld kan worden.

Artikel 4; Portretrecht

De Deelnemer verleent bij voorbaat toestemming aan de Organisator voor openbaarmaking van tijdens en/of rond het Evenement gemaakte foto’s, beeldmateriaal en dergelijke, waarop de Deelnemer zichtbaar is.

Artikel 5; Persoonsgegevens

1. De door de Deelnemer verstrekte persoonsgegevens worden door de Organisator opgenomen in een bestand. De Deelnemer verleent door het aangaan van de Overeenkomst toestemming aan de Organisator tot gebruik van de persoonsgegevens aan derden ten behoeve van het verzenden van informatie aan de Deelnemer. Het is de Deelnemer ten allen tijde toegestaan kosteloos schriftelijk of per e-mail aan te geven bezwaar te hebben tegen het verzenden van informatie door de Organisator of tegen het verstrekken van persoonsgegevens, waarna de Organisator dat verzonden respectievelijk dat verstrekken zal stopzetten. De Deelnemer verleent door het aangaan van de Overeenkomst toestemming aan de Organisator tot openbaarmaking van zijn naam en wedstrijdresultaten, bijvoorbeeld in dagbladen en via internet.
2. De Deelnemer is bij deelname aan het start-tijdvak zelf verantwoordelijk voor de juistheid van zijn/haar persoonlijke gegevens.

Artikel 6; BeeldmateriaalDe Organisator houdt zich het recht voor om beeldmateriaal, dat door een Deelnemer gemaakt is tijdens het Evenement, zelf te publiceren in welk medium dan ook zonder daarbij de eigenaar of bron te vermelden.Artikel 7; Promotie en activaties

Het is niet toegestaan zonder directe toestemming van de Organisator en/of het Evenement, promotionele activiteiten tijdens/voor/na het evenement te organiseren. Er zal gedurende de gehele week voorafgaand aan het Evenement, tijdens het Evenement als de gehele week na het Evenement op worden toegezien dat er geen borden, banners, flyers, sampleteams etc. op en rondom het festivalterrein en/of terrein/route zullen plaatsvinden. Neem voor meer informatie hiervoor contact met ons op. Bij constatering volgt directe verwijdering plus een boete en zullen de kosten en andere schade op de desbetreffende organisatie/persoon worden verhaald. Toestemming tot het uitvoeren van promotionele- en/of activatie doeleinden kan worden aangevraagd middels een verzoek in te dienen bij dennis@nymaoutdoorgym.com waarna de Organisator en/of het Evenement hierop zijn/haar toestemming per mail kenbaar zal maken. Deze bevestiging dient door de uitvoerende organisatie/persoon mee te worden genomen naar het Evenement om deze aan te tonen wanneer hier door de Organisator en/of samenwerkende partijen om wordt gevraagd.


 

Social Share

Let’s Connect