fbpx

Privacybeleid

Inhoudsopgave

1.            Privacy beleid
1.1.          Jouw privacy
1.2.          Waarvoor verwerken wij je persoonsgegevens
1.3.          Persoonsgegevens die wij vastleggen
1.4.          Administraties
1.5.          Whatsapp
1.6.          Foto’s en video’s
1.7.          Recht van verzet
1.8.          Gebruik van persoonsgegevens door derden
1.9.          Social media
1.10.        Websites van NYMA OUTDOOR GYM en andere websites

2.             Tenslotte
2.1.          Vragen
2.2.          Meldpunt kwetsbaarheden?
2.3.          Wijzigingen privacy beleid
2.4.          Verantwoording

 

1.   Privacybeleid

1.1. Jouw privacy
NYMA OUTDOOR GYM hecht waarde aan jouw privacy en de daarbij horende bescherming van persoonsgegevens. Daarom willen wij je in dit privacy beleid heldere en transparante informatie geven over de wijze waarop NYMA OUTDOOR GYM persoonsgegevens verwerkt van leden, leveranciers, werknemers, partners en andere personen waarmee NYMA OUTDOOR GYM een relatie heeft. In dit document worden deze personen aangeduid met relatie.
Uiteraard worden persoonsgegevens van relaties met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. Hierbij houdt NYMA OUTDOOR GYM zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Verantwoordelijk voor de gegevensverwerking is NYMA OUTDOOR GYM, Winselingseweg 41, 6541 AH, Nijmegen.
In dit document waar gesproken wordt over relatie zoals hierboven genoemd, wordt iedere rechtspersoon van 18 jaar en ouder bedoeld. Indien het om minderjarigen gaat, wordt daarmee de ouder, voogd of wettelijke vertegenwoordiger bedoeld.

1.2. Waarvoor verwerken wij je persoonsgegevens
Er zijn verschillende doeleinden waarvoor NYMA OUTDOOR GYM je persoonsgegevens verzamelt en verwerkt. In het kader van de activiteiten die NYMA OUTDOOR GYM uitvoert, verzamelt en verwerkt NYMA OUTDOOR GYM persoonsgegevens van de relatie: 
– Wanneer de relatie lid van NYMA OUTDOOR GYM is/wordt:
Voor het verwerken van de contributie.
Voor het versturen van nieuwsbrieven, apps, aankondigen van evenementen.
– Wanneer de relatie werknemer van NYMA OUTDOOR GYM is/wordt:
Voor het eventueel uitbetalen van loon of onkosten.
Voor het informeren over werkroosters.
Voor het versturen van nieuwsbrieven, apps, aankondigen van evenementen.
– Wanneer de relatie mogelijk lid wordt van NYMA OUTDOOR GYM:
Voor het onderhouden van het contact tot het moment dat je lid wordt of ervan afziet.
– Wanneer de relatie meedoet aan een evenement georganiseerd door NYMA OUTDOOR GYM:
Voor het verwerken van de contributie.
Voor het informeren over indelingen, roosters en wijzigingen.
Voor het versturen van nieuwsbrieven, apps, aankondigen van evenementen.
– Wanneer de relatie contact opneemt met NYMA OUTDOOR GYM via e-mail, Facebook, Twitter of andere social media:
Voor het onderhouden van het contact.
De gegevens, of daar een deel van, worden alleen gebruikt door werknemers die dat nodig hebben voor de uitvoering van zijn of haar functie.
Verwerking van je persoonsgegevens blijft beperkt tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze nodig zijn. De gegevens van de relatie blijven maximaal 1 jaar bewaard na het beëindigen van de relatie. Tenzij het om financiële gegevens gaat, dan is NYMA OUTDOOR GYM wettelijk verplicht deze 7 jaar te bewaren.

1.3. Persoonsgegevens die wij vastleggen
Persoons gegevens die we verwerken:
Voorletters
Voornaam
Tussenvoegsel
Achternaam
Geslacht
Geboortedatum
Telefoonnummer
E-mailadres
Straat en huisnummer
Postcode
Woonplaats
Land (Gevestigd)
Bankrekeningnummer
Medische gegevens (Die u aan ons verstrekt)
Bij Bedrijfsfitness (Naam van bedrijf)

1.4. Administratie
NYMA OUTDOOR GYM voert de administratie bij https://digitalefactuur.nl en bij http://www.administratiekantoorholgen.nl

1.5. Whatsapp
NYMA OUTDOOR GYM gebruikt een groeps-app in Whatsapp voor communicatie met leden. Je kunt jezelf altijd verwijderen uit de groeps-app.

1.6. Foto’s en video’s
Gedurende trainingen, evenementen en sport activiteiten kunnen foto’s en/of video’s worden gemaakt door onze huis-fotograaf of cameraman. Deze foto’s en/of video’s kunnen op een van de websites van NYMA OUTDOOR GYM of social media terechtkomen. Bij het plaatsen op een van deze media wordt altijd beoordeeld of ze niet aanstootgevend zijn. Dit geldt ook voor de reclame uitingen die worden geplaatst. Indien er toch een foto op staat die je privacy aantast, stuur dan een e-mail naar dennis@nymaoutdoorgym.com onder vermelding van de referentie naar de foto/video en zullen de foto’s en/of video’s worden verwijderd.

NYMA OUTDOOR GYM heeft geen invloed op foto’s en video’s die gemaakt zijn door derden en die geplaatst zijn op social media. Indien je van mening bent dat NYMA OUTDOOR GYM hier een rol in speelt of kan spelen om de betreffende foto’s/video’s te verwijderen, neem dan contact op met NYMA OUTDOOR GYM via dennis@nymaoutdoorgym.com met een duidelijke verwijzing waar het materiaal zich bevindt. NYMA OUTDOOR GYM zal hier dan advies geven of helpen om het materiaal te verwijderen. Ben je er wel van bewust dat eenmaal geplaatste gegevens op social media zich moeilijk laten verwijderen. Hierin heeft NYMA OUTDOOR GYM geen verantwoordelijkheid, tenzij door NYMA OUTDOOR GYM zelf geplaatst.
Binnen NYMA OUTDOOR GYM zullen er beveiliging camera’s hangen. Deze camera’s hebben enkel en alleen het doel om de veiligheid en regels binnen NYMA OUTDOOR GYM te kunnen waar borgen. Tot deze beelden heeft alleen de directie toegang en zal alleen aan de politie worden verstrekt op verzoek van de politie.
Derden zullen geen toegang hebben tot deze beelden. De camerabeelden zullen ten hoogste 4 weken bewaard blijven, met uitzondering van camerabeelden met daarop strafbare feiten.

1.7. Recht van verzet 
Indien je in het geheel geen prijs stelt op nieuwsbrieven of aankondigingen van evenementen, stuur dan een e-mail naar dennis@nymaoutdoorgym.com met de beschrijving welke informatie je niet meer wil ontvangen. 
Indien je informatie wenst over welke gegevens wij vastgelegd hebben, of wil je gegevens wijzigen, neem dan contact op met dennis@nymaoutdoorgym.com.

1.8. Gebruik van persoonsgegevens door derden
NYMA OUTDOOR GYM laat geen gebruik van persoonsgegevens door derden zelf toe voor commerciële, charitatieve of ideële doeleinden.

1.9. Social media
NYMA OUTDOOR GYM gaat graag, via het web en (eigen) social media kanalen, in dialoog met leden, gebruikers van apps en bezoekers van de website. Het doel is om nuttige en relevante informatie te bieden en/of vragen die via social media kenbaar worden gemaakt te beantwoorden. NYMA OUTDOOR GYM volgt actief hiervoor het internet en social media kanalen, zoals Facebook en Instagram. Hierbij spant NYMA OUTDOOR GYM zich in om discussies op deze kanalen te volgen, daaraan deel te nemen en/of er proactief op in te gaan en individuele, relevante vragen en opmerkingen te beantwoorden. NYMA OUTDOOR GYM behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om niet op iedere vraag of opmerking te reageren. Aan het wel of niet inhoudelijk reageren kan dan ook geen enkel recht worden ontleend. Het kan voorkomen dat bij het deelnemen aan discussies en het beantwoorden van vragen of het reageren op opmerkingen, NYMA OUTDOOR GYM (persoons)gegevens vast zal leggen. Deze worden uiteraard in overeenstemming met dit privacy beleid verwerkt. NYMA OUTDOOR GYM is niet verantwoordelijk voor de omgang met persoonsgegevens door andere deelnemers aan haar social media kanalen of de content op haar social media kanalen. Indien de relatie vragen of opmerkingen heeft, kan de relatie contact opnemen met NYMA OUTDOOR GYM via dennis@nymaoutdoorgym.com.

1.10. Websites van NYMA OUTDOOR GYM en andere websites
Op de websites van NYMA OUTDOOR GYM, MOBILE OUTDOOR GYM en FESTIVAL OUTDOOR GYM tref je een aantal links aan naar andere websites. NYMA OUTDOOR GYM draagt echter geen verantwoordelijkheid met betrekking tot de omgang door die partijen met uw gegevens, tenzij het een leverancier van NYMA OUTDOOR GYM is. Lees hiervoor de privacyverklaring, indien aanwezig, van de site die je bezoekt. 
De volgende websites vallen onder verantwoording van NYMA OUTDOOR GYM:
www.nymaoutdoorgym.com
www.mobileoutdoorgym.com
www.festivaloutdoorgym.com

 

2.   Tenslotte 

2.1. Vragen
Heb je na het lezen vragen of opmerkingen over ons privacy beleid, dan kun je deze richten aan: NYMA OUTDOOR GYM, Winselingseweg 41, 6541 AH Nijmegen.
of via e-mail: dennis@nymaoutdoorgym.com

2.2. Meldpunt kwetsbaarheden?
Ben je deskundig en ontdek je een kwetsbaarheid in onze systemen? Help ons dan door deze kwetsbaarheid te melden via dennis@nymaoutdoorgym.com. Zo kunnen we samen de veiligheid en betrouwbaarheid van onze systemen verbeteren.

2.3. Wijzigingen privacy beleid
NYMA OUTDOOR GYM behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het privacy beleid. Wij adviseren je dan ook om regelmatig op deze pagina te kijken of er wijzigingen zijn aangebracht. Indien NYMA OUTDOOR GYM een belangrijke wijziging doorvoert die gevolgen heeft voor de wijze waarop NYMA OUTDOOR GYM de persoonsgegevens van relaties verwerkt, dan maken wij dit kenbaar via berichtgeving op onze groeps-app.

2.4. Verantwoording
Voor het toepassen en uitvoeren van dit privacy beleid is de directie van NYMA OUTDOOR GYM verantwoordelijk.